Opleiding

Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof (BEV) is een betaaldvormingsverlof voor werknemers uit de privésector. Je hebt via betaald educatief verlof recht op betaalde afwezigheid op het werk om je te vormen of bij te scholen.

Je kan BEV nemen als:

 • je werkt in de privésector

 • je voltijds werkt

 • of deeltijds werkt voor zover je je in een van de volgende situaties bevinden:

  • minstens 4/5 werken;

  • minstens 1/3 werken maar in een variabel uurrooster;

  • minstens halftijds werken in een vast uurrooster.

Je kan betaald educatief verlof opnemen voor beroepsopleidingen of algemene opleidingen die minimum 32 lesuren per jaar omvatten.

Tot beroepsopleiding kunnen behoren:

 • sommige cursussen van het kunstonderwijs voor sociale promotie;

 • sommige universitaire cursussen;

 • bepaalde middenstandsopleidingen;

 • landbouwcursussen;

 • voorbereiding en examens voor de Centrale Examencommissie;

 • cursussen erkend door de Erkenningscommissie;

 • cursussen georganiseerd door de Paritaire Comités;

 • bepaalde cursussen van het onderwijs voor sociale promotie (de zogenaamde “avondschool”).Als je bepaalde cursussen van het onderwijs voor sociale promotie met succes hebt beëindigd, heb je recht op een premie. Deze premie kan je aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap.

Algemene vorming kan inhouden:

 • cursussen van volwassenen en jongerenorganisaties, bijvoorbeeld KAJ, ACV Jongeren, KWB, KAV, ...;

 • cursussen van de vakbond;

 • cursussen erkend door de Erkenningscommissie.

Het aantal uren BEV waarop je recht hebt bedraagt per schooljaar (van september tot augustus):

Betaald educatief verlof voorOpleiding tijdens de arbeidstijdOpleiding buiten de arbeidstijd
Beroepsopleiding105 uren100 uren
Algemene opleidingen85 uren80 uren
Combinatie beroepsopleiding en algemene opleiding105 uren100 uren
Universitaire en gelijkgestelde opleidingen120 uren120 uren
Taalcursus80 uren80 uren
Combinatie taal- en beroepsopleiding100 uren100 uren
Sectorspecifieke opleidingen (knelpuntberoep)120 uren100 uren

In bepaalde gevallen kan je meer uren opnemen.

Om je recht op het betaald educatief verlof te doen gelden, moet je het inschrijvingsformulier ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar overhandigen aan je werkgever. Dit formulier ontvang je van de vormingsinstelling of school. De overhandiging aan de werkgever gebeurt ofwel persoonlijk tegen afgifte van ontvangstbewijs ofwel met een aangetekend schrijven.

Je deelt ook mee welke dagen/uren je afwezig zal zijn in het kader van dit verlof. Dit alles moet kaderen in een op ondernemingsvlak gemaakte collectieve planning. Deze planning wordt opgemaakt in de ondernemingsraad, of als er geen is, met de vakbondsafvaardiging, ofwel in overleg tussen werkgever en werknemer. Hierbij moet zoveel mogelijk gewaakt worden dat de lesuren niet samenvallen met de arbeidstijd.

Daarnaast zal je in de loop van het jaar attesten over het regelmatig volgen van de lessen aan je werkgever bezorgen. Als je meer dan 10% van de lestijd zonder wettige reden afwezig bent, vervalt het recht op educatief verlof en dit voor een periode van 6 maanden. Je verliest je recht voor 12 maanden indien je een winstgevende activiteit uitoefent tijdens het educatief verlof. Indien je al tweemaal zonder slagen hetzelfde jaar volgt, vervalt je recht voor het volgend schooljaar.

Tijdens je educatief verlof wordt je loon gewoon doorbetaald, maar met een maximumgrens van 2.601 euro (op 01/09/2010).

Sociale promotie

Iedereen die in de privésector werkt heeft recht op sociale promotie (niet te verwarren met het onderwijs voor sociale promotie).

De cursussen moeten worden georganiseerd door de vakbonden of door erkende jeugdorganisaties.

Je kan maximaal 10 dagen (5 dagenweek) per jaar cursus volgen van tenminste 6 uren per dag. Hiervoor krijg je een dagvergoeding van 12 euro. Sommige werkgevers betalen je gewoon verder. Dit laatste is spijtig genoeg geen verplichting.

Je moet de werkgever natuurlijk tijdig verwittigen dat je zo’n cursus gaat volgen. De cursus moet 2 weken tevoren aangevraagd worden en je tekent voor aanwezigheid.

In ruil krijg je een aanwezigheidsattest voor de werkgever.

Opleidingscheques voor werknemers

Je kan opleidingscheques gebruiken als:

 • je werkt in de privésector of in de publieke sector;

 • je bent tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst. Elk type van arbeidsovereenkomst komt in aanmerking. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijdsen en deeltijdsen;

 • of je verricht onder gezag arbeid. Het gaat dus ook om ambtenaren (ongeacht welke overheid
  of overheidsinstelling waarvoor ze werken), middenstandsleerlingen en jongeren met een werknemersleercontract (“industrieel leercontract”)

 • je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Twee categorieën jongeren werden echter nadrukkelijk uitgesloten:

 • jongeren tussen 16 en 25 jaar die uitsluitend tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst;

 • jongeren tussen 16 en 25 jaar die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van
  minder dan 80u per maand.

Met deze opleidingscheques kunnen werknemers en ambtenaren de kosten voor opleiding of begeleiding met de helft te verminderen. Je kan per kalenderjaar cheques aankopen voor een totale waarde van 250 euro. Je betaalt echter slechts de helft van die waarde, dus is er een maximumvoordeel van 125 euro.

Deze cheques kan je bestellen via www.opleidingscheques.be

Met de opleidingscheques kan zowel opleiding als loopbaanbegeleiding worden betaald. Het moet wel gaan om opleiding of begeleiding die erkend is in het kader van het betaald educatief verlof, dus op eigen initiatief wordt gevolgd en op de een of andere wijze de arbeidsmarktpositie versterkt. Het mag dus niet gaan om opleiding of begeleiding in opdracht van je werkgever.

Opleidingen die uitsluitend of hoofdzakelijk op de huidige of toekomstige functie van de werknemer zijn gericht, worden uitgesloten: enkel opleidingen die de brede inzetbaarheid versterken en dus niet bedrijfspecifiek zijn, komen in aanmerking. De cheques kunnen evenmin gebruikt worden voor opleidingen die voor een deel ook met opleidingscheques voor bedrijven worden bepaald.

Slechts opleiding of begeleiding, door instellingen die door de Vlaamse overheid worden erkend, komt in aanmerking.

De opleiding of begeleiding moet worden gevolgd buiten de normale werkuren of tijdens periodes van wettige schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. tijdkrediet, loopbaanonderbreking, betaald educatief verlof,…).

Heb je geen diploma secundair onderwijs? Dan kan je voor heel wat opleidingen (ondermeer alle opleidingen in het volwassenenonderwijs) de eigen bijdrage (50% van de waarde van cheques) laten terugbetalen door de VDAB, met andere woorden: de cheques worden dan gratis.

Heb je geen diploma hoger onderwijs en wil je alsnog een eerste diploma op niveau hoger onderwijs halen (bv. bachelorstudie)? Dan kan je cheques aankopen voor een maximumwaarde van 500 euro (in plaats van 250 euro).

Lees ook de ACV-brochure ‘Opleiding voor werknemers

Ben je werkzoekend en wil je een opleiding gaan volgen, stap dan naar je ACV-dienstencentrum om je eventuele vrijstelling van stempelcontrole aan te vragen! En neem ook zeker contact op met ACV-Bijblijven